Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

7426 e9b9 420
Reposted fromnyaako nyaako

September 16 2017

1194 b3f2 420
Reposted fromssozs ssozs

September 08 2017

4352 f5cd 420
Reposted fromnyaako nyaako

August 26 2017

1415 e37f 420
Reposted fromnyaako nyaako
1412 d9a3 420
Reposted fromnyaako nyaako

August 25 2017

7466 bcc8 420
Reposted fromsadnessdove sadnessdove

August 24 2017

6668 fbe8 420
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
6545 7ccb 420
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
6544 4a9f 420
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
6437 8da9 420
Reposted fromxmartii xmartii

August 20 2017

samotność nie zawsze jest konsekwencją braku ludzi w twoim otoczeniu, ale poczucie samotności może być tego przyczyną
Reposted fromSapereAude SapereAude

August 18 2017

5817 8f7e 420
Reposted fromNajada Najada

August 15 2017

Picie wódki to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości.
— Jan Himilsbach
Reposted frommindtrap mindtrap
Oni spotkali się przypadkowo na ławce w tym parku. Zawiązuje się romans, pierwsza miłosna noc... Traktują to wszystko cynicznie, sportowo, gdyż tak sobie postanawiają, aby uniknąć komplikacji i rozczarowań. Lecz z czasem - przychodzi miłość. Wielka, obezwładniająca, rzucająca na kolana. Ale oni nie mogą w to uwierzyć; dręczy ich cyniczny początek.
— Marek Hłasko, "Śliczna Dziewczyna"
Reposted frommindtrap mindtrap

August 03 2017

1789 bb21 420
Reposted fromnyaako nyaako
1749 a61c 420
Reposted fromnyaako nyaako
1745 c43d 420
Reposted fromnyaako nyaako
1733 d360 420
Reposted fromnyaako nyaako

July 18 2017

1583 47d7 420
Reposted fromnyaako nyaako
1564 9d37 420
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl